ارزش های اصلی ما

تماس بگرید
اولویت

در اولویت قراردادن و توجه ویژه به تأمین نیازمندیهای اولیه مردم

اقتصاد کشور

رفع نیازمندیهای جامعه و سهم گیری در پیشرفت اقتصادی و توسعه تجارت کشور

تعهد و صداقت

تعهد و صداقت در اجرای قراردادها غرض تأمین نیازهای مشتریان

بازار

دستیابی به سهم بیشتری از بازار

شایسته سالاری

تقویت شایسته سالاری در محیط کاری

انصفاف

رفتار توأم با انصاف در مبادلات و مقالات

رعایت قوانین

رعایت کامل قوانین نافذه تجارتی کشور و موازین اخلاق

ارتباطات

تأمین و توسعه ارتباطات تجارتی در داخل و خارج کشور