مدیر ارشد برنامه

Departament:
مدیریت برنامه ریزی
Project Location(s):
هرات- افغانستان
Job Type:
مدیر
Education:
پی اچ دی
Compensation:
مشخص نشده

مدیر ارشد برنامه ریزی

مدیر ارشد برنامه ریزی مسولیت تمام برنامه ریزی های شرکت خافی را بر عهده خواهد داشتمدیر ارشد برنامه ریزی مسولیت تمام برنامه ریزی های شرکت خافی را بر عهده خواهد داشتمدیر ارشد برنامه ریزی مسولیت تمام برنامه ریزی های شرکت خافی را بر عهده خواهد داشتمدیر ارشد برنامه ریزی مسولیت تمام برنامه ریزی های شرکت خافی را بر عهده خواهد داشت

کارهای و مسولیت های ضروری

  • اشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافی
  • اشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافی
  • اشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافیاشتراک در تمام جلسات شرکت خافی

شرایط

  • صلاحیت های
  • صلاحیت های
  • صلاحیت های
  • صلاحیت های