مدیر برنامه انجینری

Departament:
مدیریت پروژه
Project Location(s):
کابل، افغانستان
Job Type:
اجرایی
Education:
مدرک کارشناسی
Compensation:
24 هزار در ماه

معاون مدرسه مدیر ساخت و ساز

موقعیت توضیحات: مدیریت، بررسی و ارزیابی اطلاعات لازم برای ساخت پروژه در زمان، در داخل بودجه و به کیفیت تعیین شده توسط اسناد قرارداد برای مناطق اختصاص داده است.

وظایف و مسئولیت ها ضروری

 •  وظایف و مسولیت های ضروری یک
  • وظایف و مسولیت های ضروری یک
  • وظایف و مسولیت های ضروری یک
  • وظایف و مسولیت های ضروری یک
  • وظایف و مسولیت های ضروری یک

صلاحیت های

 • صلاحیت های یک ، دو و سه
 • صلاحیت های یک ، دو و سه
 • صلاحیت های یک ، دو و سه
 • صلاحیت های یک ، دو و سه
 • صلاحیت های یک ، دو و سه