اخبار شرکت

نیکی و سخاوت کن و مشمر که چو ایزد پـاداش ده و مفضل و نیکو ثمری نیست

طی یک محفل رسمی که به روز یکشنبه مورخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ با حضور داشت جلالت مآب محترم غلام حیدر « جیلانی » معین اموراجتماعی وزارت محترم کار و امور اجتماعی ج. ا. افغانستان، هیئت همراه شان، محترم غلام داود «هاشمی» معاون مالی واداری و سرپرست مقام محترم ولایت هرات، محترم عبدالوکیل «اعلمی» سرپرست ریاست مواد نفت وگازمایع ولایت هرات ، محترم عبدالقیوم «افغان» رئیس کارو امور اجتماعی ولایت هرات، محتــرم الحاج قاری غلام محمد « مصئون» رئیس بنیاد خیریه شیخ زین الدین «خوافی» (رح) ، محترم الحاج محمد گل «محمودی» معاون اتحادیه صرافان ولایت هرات، محترم حاجی داکتر غلام سخی «سردار» معاون انجمن مواد نفت ولایت هرات و جمعی از مهمانان اعم ازکارمندان ادارات دولتی ومسئولین سکتور خصوصی پروژه خیریه دارالایتام رواشان بصورت عملی به بهره برداری سپرده شد.
این بناء خیریه بتاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ به مساحت مجموعی ۴۳۳۳ متــرمربع درچهــارطبقه بازیربنائی ۲۴۲۱ متــرمربع با ۱۱ دربند دوکان الحاقیه به هزینه مجموعی ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هفتاد ملیون افغانی بصورت پخته واساسی که به تجهیزات کامل مورد نیازواستندرد مجهز بوده ازســرمایه شخصی الحاج بشیراحمد « خوافی » رئیس گروپ کمپنی های تجارتی خافی پطرولیم اعمار وبه تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ جهت رضای خداوند متعال واستفاده امور دارالایتام به ریاست محترم کار واموراجتماعی ولایت هــرات اهــدا گــردید وهم اکــنون بیش از ۱۸۰ تن اطفــال بی ســرپرست درآنجا تحت پرورش ومصــروف تعــلیم وتحصیل علوم میباشد.
در این محغل هریک ازمسئولین ومهمانان درزمینه نحوه فعــالیت وکــارخیرخواهانه ونیزتشویق سکــتور خصوصی وحمایت همه جانبه دولت ج . ا افغانستان از این بخش صحبت های همه جانبه نموده اند و محفل با صــرف طعام وضیافتی که ازجانب شرکت تجارتی خافی پطـــرولیم درنـظــرگرفته شــده بــود خـاتمه یافت.