تماس باما

با ما تماس بگرید
برج خوافی

تماس گیرنده شما

جلیل احمد قریشی
مسول خریداری
Email: quraishi@khafipetroleum.af
Skype: j.quraishi

فرم تماس سریع