تماس باما

با ما تماس بگرید
برج خوافی

تماس گیرنده شما

جلیل احمد قریشی
مسول خریداری
Email: quraishi@khafipetroleum.af
Skype: j.quraishi
محمد زلمی سخایی
مسول تماس ها
Phone: 0093794733375
Skype: zalmay.sakhayee2

فرم تماس سریع