اخبار شرکت

به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ رئیس گروپ کمپنی های خوافی با تهداب گذاری لوح وزین، شهر شیوا و نثر موثق بروی سنگی به زیارتگاه بزرگ خواجه عبدالله انصاری (رح) حکاکی که نوع سنگ (ممتاز مرمر چشت شریف با مرغوب ترین کیفیت) به ارتفاع ۲٫۵ متر، عرض ۶۲ سانتی متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر بوده به حکاکی محترم آقای محمد نعیم محمودی به خط نستعلیق استاد محترم جلیل احمد توانا و هزینه مالی حاجی بشیراحمد خوافی به طور یادبود اهدا گردید.