اخبار شرکت

دایر نمودن جلسه شرکت تجارتی خوافی پطرولیم جهت پیشبرد امورات اقتصادی و تقدیر از دو تن از کارمندان پرتلاش دفتر مرکزی