ذخایر

تماس بگرید

ذخایر شماره یک شرکت تجارتی خوافی پطرولیم

در هرات افغانستان، شاهراه هرات – اسلام قلعه ، سمت شمال سرک نرسیده به شهرک آریانا موقعیت داشته که در سال ۱۳۸۹ با مساحت ۲ هکتار (۵ جریب ) زمین تاسیس و به بهره برداری سپرده شده است؛ چنانچه این ذخایر دارای ۶۰ ذخیره به ظرفیت  ۱۵۰٫۰۰۰ لیتر میباشد، که جمعا ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر سوخت را در عین زمان احتواء مینماید.

ذخایر شماره دو شرکت تجارتی خوافی پطرولیم

در هرات افغانستان، شاهراه هرات – اسلام قلعه ، سمت جنوب سرک ، در جوار شهرک رضا موقعیت داشته که در سال ۱۳۹۵ با مساحت ۲ هکتار (۵ جریب ) زمین تاسیس و به بهره برداری سپرده شده است.  چنانچه این ذخایر دارای ۶۰ ذخیره به ظرفیت  ۱۵۰٫۰۰۰  لیتر میباشد، که جمعا ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر سوخت را در عین زمان احتواء مینماید.

ذخایر شماره سوم شرکت تجارتی خوافی پطرولیم

این ذخایر که در شاهراه هرات – اسلام قلعه ، سمت شمال سرک بعد از پلیس راه موقعیت داشته ،  در سال ۱۳۹۶ با مساحت ۲ هکتار (۵ جریب ) زمین خریداری و راه اندازی گردیده است؛ چنانچه این ذخایر دارای ۴۷ ذخیره به ظرفیت  ۱۵۰٫۰۰۰ لیتر میباشد، که جمعا ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر سوخت را در عین زمان احتواء مینماید.