اخبار شرکت

برخی فعالین اجتماعی وافرادخیر در ولایت هرات امروز از سوی وزارت کار امور اجتماعی مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.
افرادی که سخاوتمندانه درکنار ادارات دولتی بخاطر حمایت ازافراد اسیب پذیر آستین همت بالا زده اند، امروز با دریافت تقدیرنامه هایی که ازسوی معینیت وزارت کارامور اجتماعی ترتیب شده بود، تشویق وتقدیر گردیدند.
عبدالقیوم افغان رئیس کار وامور اجتماعی ولایت هرات سهمگیری ومشارکت افراد خیر درجهت حمایت ازبینوایان را قابل قدر عنوان کرد.
مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی وسرپرست مقام ولایت هرات خواهان تداوم همکاری خیرین در جهت حل مشکلات بینوایان گردید.
سرپرست مقام ولایت میگوید: سهمگیری این افراد درامور خیریه واجتماعی، سبب برطرف شدن بسیاری ازمشکلات شده است.
غلام حیدر جیلانی معین وزارت کار امور اجتماعی ازهمکاری این افراد قدردانی نمود وگفت:” سه میلیون کودک متضرر درکشور زنده گی میکنند ونیازمند جدی حمایت هستند.
او، رفع چالش های اجتماعی این شمار کودکان بدون مشارکت مردم را غیرممکن خواند ولی تاکید نمود که دولت نیز صندوق رفاه به هدف حمایت از افراد آسیب پذیر را ایجاد خواهد کرد.
افراد و شخصیت های خیری که امروز تقدیر شده اند، دربخش های حمایت از ایتام، کودکان خیابانی، افزاد بی سرپرست، امورخیریه و اجتماعی همکار نزدیک ریاست کار امور اجتماعی درولایت هرات بوده اند.