محصولات

تماس بگیرید

بنزین هواپیما

بنزین هواپیما

پطرول هواپیما سوختی است که به طور اختصاصی برای موتورهای هواپیما تهیه می شود.

یوریا

یوریا

یوریا، ماده شمیائی با فرمول (NH2) CO2 که در زراعت و بخش های دیگر مورد استفاده قرار مگیرد.

پطرول

پطرول

پطرول از مشتقات بسیار مهم نفت خام است که در وسایط نقلیه مصرف می شود.

به زودی

محصولات جدید به زودی...

شرکت خوافی پطرولیم در حال گسترش است ما کوشش می کنم تا محصولات خود را زیاد نماییم.
محصولات دیگر در راه است…

گازمایع

گاز مایع

LPG رایجترین سوخت جایگزین برای موتورهای SI می باشد ، ولی نقش اندکی در کل مصرف انرژی حمل ونقل جاده ای به خود اختصاص داده است.

گازوئیل

©PHOTOPQR/L'YONNE REPUBLICAINE ; Illustration nouvelles lois Diesel Gazole Gasoil, Auxerre, 15/10/2015. Photos Jeremie Fulleringer (MaxPPP TagID: maxstockworld334536.jpg) [Photo via MaxPPP]

دیزل و نفت حرارتی (Heating Oil -HO) و دیزل در واقع یک ماده هستند اما تفاوت هایی…