پطرول هواپیما

تماس با ما

پطرول هواپیما سوختی است که به طور اختصاصی برای موتورهای هواپیما تهیه می شود. این پطرول دارای اکتان مناسب برای این نوع موتورها بوده و نقطه انجماد آن منفی ۶۰ درجه سلسیوس می باشد.