پطرول

تماس با ما

پطرول از مشتقات بسیار مهم نفت خام است که در وسایط نقلیه مصرف می شود. این ماده احتراق در آمریکا گزولین و در انگلستان پطرول خوانده می شود. لغت مزبور نباید با واژه پطرولیوم به معنی نفت خام اشتباه شود. پطرول از پالایش نفت خام به دست می آید و بیشترین سهم را در میان سوختهای مصرفی در وسایط نقلیه را به خود اختصاص داده است، بطوریکه استفاده از آن در مقیاس وسیع موجب قیمت ارزان و توسعه تجهیزات و امکانات مربوط به آن مانند پالایشگاهها،موتور ها، کاتالیزگرهای اگزوز و زیر ساختهای خدماتی گردیده است.

  • ثقلت نسبتا بالا، آن را به عنوان سوختی بسیار مناسب در موتورهای SIمعرفی کرده است. اما عدد اکتان آن(که بطور متوسط در حدود ۸۷ است) نسبت به سوختهای دیگری که در این موتورها استفاده می شود، کمتر است که این امر موجب محدود شدن نسبت تراکم (حداکثر میزان نسبت تراکم  است) و در نتیجه راندمان حرارتی در این گونه موتورها می گردد.
  • در مقایسه با سایر سوختها میزان مصرف انرژی چاه تا چرخ پطرول در موترهای سبک  در حد متوسط است. از نظر آلودگی، میزان انتشار NOXچاه تا چرخ در موترهای پطرولی نسبتا کم، ولی انتشار CO در آنها نسبتا بالاست. همچنین ریختن پطرول روی زمین و یا تبخیر شدن آن درهوا، باعث ایجاد آلودگی درآب، خاک و هوا می گردد.

آنالیز پطرول A92

انالیز پطرول