همکاران تجاری ما

تماس بگرید

دارای نمایندگی و گواهینامه آزمایش محصولات از شرکت زلتکس آمریکا

demo

  • ذلتــــکس(zeltex)

    شرکت تجارتی خوافی پطرولیم یکی از نماینده های رسمی وقانونی ( تنها توزیع کننده دستگاه های لابراتواری فرآورده های نفتی ذلتکس درافغانستان ) ازسال ۲۰۰۵ میباشد این شرکت درطی مدت ۱۰ سال فعالیت خویش به تعداد بیش از ۱۰۰ نوع دستــــگاه های مختلف لابراتواری را ازشرکت ذلتکس که یک شـــرکت خصوصی درامریکا میــباشد خریداری نموده وبه وزارت های محترم تجارت ( ریاست عمومی مواد نفتی وگازمایع ) ، اداره مستقل ریاست ملی نورم واستندرد افغانستان ( انساء ) ، کمپنی جیوکم درافغانستان ( Geo-Cham Middle East ) و سایر دفاتر خصوصی به فروش رسانیده است که هم اکنون ازاین دستگاه ها درتمام بنادر رسمی ولابراتواری های معتبر افغانستان استفاده میشود.
    همچنین این دفترکارمندان خویش را جهت آموزش وکلیبراسیون دستگاه های فوق طی چندین نوبت به کشور امارات متحده عربی شهر دبی فرستاده است .

مجوز ذلتکس