پیام رئیس

تماس بگرید
الحاج بشیر احمد خوافی

ما سفر تجاری خویش را سالها پیش به منظور کسب منفعت، رفع نیازمندیهای جامعه و سهمگیری در اقتصاد و تجارت کشور با گام های کوچک ولی استوار و با دورنمای وسیع توسعه و انکشاف آغاز نمودیم. هرچند در ابتدای فعالیت شرکت، این گام ها کوچک بود اما به نسبت موجودیت پلانهای استراتیژیک نیروی کار متخصص و متعهد در شرکت و مدیریت هماهنگ و منسجم، رشد سریع شرکت را به همراه داشت.
ما توانستیم فعالیت های تجاری خویش را گسترش داده و در عرصه های مختلف، فعالیت های تجارتی خود را انجام دهیم و به یک شرکت با اعتبار و قابل اطمینان در بخش های کاری خود، مبدل گردیم .
ما پیشرفت و توسعه شرکت را مدیون نیروی کارمتخصص خویش میدانیم که آگاهانه وصادقانه گام برمیدارند و قله های پیشرفت و ترقی را فتح مینمایند. ما معتقدیم با موجودیت نیروی کارمتخصص که هر روز برآموزش و ارتقای سطح ظرفیت کاری شان تلاش مینماییم و موجودیت پلانهای استراتیژیک برای هر یک از بخش های شرکت و مدیریت سالم از جمله پیشگامان در عرصه تجارت در افغانستان و منطقه میباشیم.
ما با توکل به خدای پاک در این راه گام برداشته ایم وکسب رضایت پروردگار و هموطنان نیازمند ما و کسب رزق حلال هدف ماست.

باعرض حرمت
الحاج بشیراحمد خوافی
رئیس گروپ کمپنی های خوافی پطرولیم