تله

اړیکه ونیسۍ

خوافی پترولیم سوداګری شرکت باسکول (تله)

په افغانستان هرات کی، د هرات اسلام کلا د سړک شمال د خوافی اول نمبر زېرمی تر څنګ موقعیت لری، ټول اوتوماته جرمنۍ ۱۲۰ ټنه تله (باسکول) چی په ۱۳۹۰ کال کی په معیاری او اسټندرد ډول د ډیجیتال سیستم په درلود لو سره چمتو او ګټی اخیستی ته وسپارل شو، ټول هغه د اړتیا وړ توکی یی د جهانی تر ټولو غټو کمپنۍ نه پیرو دل شوی او د مسلکی او تخنیکنی ټیم له خوا نصب او ګټه اخیستلو ته چمتو شوی.

طراحی سایت