دشرکت تاریخچه

اړیکه ونیسۍ
مهال ویش
 • 1371

  د فعالیت پیل

  مونږ خپل فعالیت د یوه کوچنی سوداګرۍ څخه پیل کړ.

 • 1372

  انفرادی سوداګرۍ اجازه

  د انفرادی سوداګرۍ اجازه لیک په اخیستلو د ښاغلی شیر احمد امیری او مسرتیال ښاغلی فیض احمد خوافی تر نومونو لاندی خپل فعالیت د افغانستان تجارت په چوکاټ کی رسمی کړ.

 • 1376

  د شرکتی اجازه لیک اخیستل

  د هغه ځایه چی د افغانستان با اعتبار شرکتونو فعالیت د پراخېدو په حال کی وو، دی شرکت هم د ټولنې د اړتیا پام کی نیولو په موخه خپل د شرکت اجازه لیک د ښاغلی فیض احمد خوافی په ریاست او ښاغلی بشیر احمد خوافی په مرستیال سره ترلاسه او خپل تجارت ته یی وسعت ورکړ.

 • 1386

  د تیلو صنعت ته ننوتل

  دغه شرکت خپل د بازار ننوتلو ستراتیژۍ لومړنی پړاوونه په بریالیتوب او د مختلفو توکو د وارداتو تجربې د ترلاسه کولو سره د ټولنې د اړتیا سره سم خپله اصلی د فعالیت برخه تیلو صنعت ته را واړوله.

 • 1394

  بهرنۍ څانګه پرانستل

  مونږ خپل دفتر په ۲۰۱۵ عیسوی کال کی په رسمی اجازه د بهرنی پانګه اچونه په چوکاټ کی په استامبول کی تأسیس شوو.
  همدا اوس دا دفتر کرهنیز کوډ (Urea- Grade B) د ترکمنستان څخه د ترکیه استامبول، مرسین او اسکندرون ښارونو ټه وارد وی او سوداګریز فعالیت لری.

طراحی سایت