دشرکت خبرونه

خوافی ۶۴ مېتره سوداګریز او استوګنې  پروژه چی په ۴۸۰۰ مېتر مربع بنسټ په ۱۳۹۰ هـ ش کال کی تأسیس شوه.

دغه ودانۍ د هرات  ښاروالۍ ۵ سیمه، د ۶۴ مېتره سړک لوېدیځه غاړه د صافی برجونو ته مخامخ موقعیت لری.

دغه ودانۍ په ۱۲ پوړه چی ۲ پوړه سمبال موټر ځای، ۲ پوړه پلورنځی او ۸ پوړه چی هر یو ۲۵ اداری استوګنځی وېشل شوی.

نوموړی ودانۍ د الحاج بشیراحمد خوافی تر دقیق نظر لاندی د ټولو جهانی معیارونو په نظر کښی نیولو سره سم جوړه شوی.

همدا رنګه د ودانۍ بنسټ د زلزلې ضد جوړ او ټولی د اړتیا وړ چاری لکه عمومی برېښنا او په اضطراری وخت کی د ۷۵ کیلوواټ جنراتور او په ټولو څانګو کی د تودوخې او ساړه والی سیستم، د څارنی امنیتی د ننه او بهر کمری، ۲ فعال برېښنایی زینی، مرکزی ټیلیفون په ټولو څانګو کښی او د ښاری او ژوره څا اوبو سمبال دی.

طراحی سایت