زمونږاصلی ارزښتونه

اړیکه ونیسۍ
لومړیتوب

د لومړنیو اړتیاوو برابرول او ورته ځانګړی پاملرنه او لومړیتوب ورکول

کورنی اقتصاد

د ټولنې اړتیا پوره کول او د ګران افغانستان د اقتصاد او سوداګرئ په پرمختګ کی ونډه اخیستل

ژمنی او بشپړتیا

د پېرو د ونکو د اړتیا پوره کول په موخه د قرارداد د ژمنو بشپړتیا

بازار

د بازار یوه ستره برخه ترلاسه کول

وړتیا پیاوړی

د وړتیا پیاوړی په کاری ځای کښی

انصفاف

د انصاف چلند په هره سوداګری معامله کښی

دقوانینو رعایت

د ټول نافذ سوداګریزو قوانینو او اخلاقی موازینو رعایت کول

اړیکو پیاوړتیا

په بهر او د ننه د سوداګریزو اړیکو پیواړتیا او پرمختګ

طراحی سایت