زمونږ زیرمی

اړیکه ونیسۍ

خوافی پترولیم سوداګری شرکت اول شمیره زیرمه

په افغانستان هرات کی، د هرات اسلام کلا د سړک شمال د آریانا ښارګوټی ته څیرمه موقعیت لری چی په ۱۳۸۹ کال کی په ۲ هکتاره (۵ جریبه) ځمکه کی جوړه او ګټی اخیستنی ته سپارل شوی، او دا زیرمه د ۲۷ واحدونو په درلود لو سره چی هر یوه ۱۵۰٫۰۰۰ لیټره ظرفیت لری چی په یو وخت کی مجموعآ د ۴٫۰۵٫۰۰۰ لیټرو تیلو ظرفیت لری.

خوافی پترولیم سوداګری شرکت دوهم شمیره زیرمه

دپه افغانستان هرات کی، د هرات اسلام کلا د سړک جنوب د رضا ښارګوټی څنګ ته موقعیت لری چی په ۱۳۹۵ کال کی په ۲ هکتاره (۵ جریبه) ځمکه کی جوړه او ګټی اخیستنی ته سپارل شوی، او دا زیرمه د ۲۷ واحدونو په درلود لو سره چی هر یوه ۱۶۰٫۰۰۰ لیټره ظرفیت لری چی په یو وخت کی مجموعآ د ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ لیټرو تیلو ظرفیت لری.

خوافی پترولیم سوداګری شرکت دریم شمیره زیرمه

په افغانستان هرات کی، د هرات اسلام کلا د سړک شمال د آریانا ښارګوټی ته څیرمه موقعیت لری چی په ۱۳۹۶ کال کی په ۲ هکتاره (۵ جریبه) ځمکه کی جوړه او ګټی اخیستنی ته سپارل شوی، او دا زیرمه د ۷۰ واحدونو په درلود لو سره چی هر یوه ۱۶۰٫۰۰۰ لیټره ظرفیت لری چی په یو وخت کی مجموعآ د ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ لیټرو تیلو ظرفیت لری.

طراحی سایت