زمونږ سره اړیکه

اړیکه ونیسۍ
برج خوافی

ستاسو اړیکه نیونکۍ:

جلیل احمد قریشی
ځواب ورکوونکى
ایمل:quraishi@khafipetroleum.af
سکایپیj.quraishi

د چټک اړیکه فورمه

طراحی سایت