زمونږ سودا ګریز ملګری

تماس بگرید

د زلتکس امریکایی شرکت د آزموینې محصول تصدیق او رسمی استازی.

demo

  • ذلتــــکس(zeltex)

    خوافی پترولیم سوداګریز شرکت د ذلتکس یواځینۍ رسمی او قانونی استازی او د تیلو د آزموینې د دستګاوو توضیح کونکی په افغانستان کی د ۲۰۰۵ کال څخه را پردی خوا. د شرکت په خپله لس کنۍ دوره کی تر ۱۰۰ ډیری ډول ډول د ذلتکس آزماینی دستګاه وی چی یو امریکایی خصوصی شرکت دی پیرو دلۍ او په محترمو وزارتونو یی پلورلی چی د هغه جملی څخه د سوداګری وزارت (د تیلو او ګاز عمومی ریاست) ، د افغانستان د نورم او ستندرد ملی خپلواکه اداره (انسا،)، د جیؤکم کمپنۍ په افغانستان کی (Geo-Cham Middle East) او نور خصوصی ادارو او شرکت ونه چی همدا اوس د افغانستان په رسمی پولو او لابراتوارونو کی تری کار اخیستل کېږی.

    په دی سربېره دی سوداګریز شرکت څو ځل خپل کارکوونکی د دی دستګاه د لا ډېری زدکړې په موخه د متحده اماراتو دبی ښار ته استولی.

زلتکس سند

طراحی سایت