هوایی چلند تیل

اړیکه ونیسۍ

د هوایی چلند پترول هغه سونګ دی، چی په ځانګړې توګه د الوتکې د ماشین لپاره تولید یږی.

دغه پترول د دی ډول موتورونو لپاره مناسب اکتان لری او د ساړه توب ټکی یی منفی ۶۰ درجه د سانتی ګراد ته رسېږی.

طراحی سایت